Regulamin

1. Właścicielem Manufaktury Zdrowego Podjadania, działającej pod adresem internetowym www.zakuski.pl jest firma Zakuski.pl

2. Z oferty może skorzystać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3. Ceny produktów są cenami brutto.

4. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:

a. imienia i nazwiska

b. dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone

c. adresu e-mail

5. Jednocześnie składając zamówienie Klient:

a. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.

c. ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej zakuski.pl po uprzednim zalogowaniu się.

d. „ZAKUSKI.PL” nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania danych na stronach imitujących witrynę zakuski.pl

6. Aby złożyć zamówienie drogą elektroniczną niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika powinien mieć włączona opcję obsługi plików typu „cookies”, aby dostosować serwis dojego indywidualnych potrzeb.

7. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, wypełniając formularz zamówienia na www.zakuski.pl. Zamówienia złożone w czasie, kiedy Manufaktura jest nieczynna, realizowane są następnego dnia pracy.

Towary będą dostarczane przez cały rok z wyjątkiem:

– Wszystkich niedziel

– 1 stycznia [Nowy Rok]

– Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

– 1 listopada [Wszystkich Świętych]

– 25 i 26 grudnia [Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia]

„ZAKUSKI.PL” zastrzega możliwość wyznaczania dodatkowych dni zamknięcia Manufaktury. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminów dostawy.

8. Zamówienia mogą nie być zrealizowane, jeśli:

a. wzbudzają wątpliwości

b. nieprawidłowo wypełniono formularz

c. nie uda się ich potwierdzić

d. zostaną złożone przez Klientów nieprzestrzegających poniższego regulaminu

e. wystąpi sytuacja chwilowego braku towaru nieuwidocznionego na stronie internetowej sklepu

9. Każde zamówienie złożone przez stronę internetową jest potwierdzane.

10. Klient podczas rejestracji i składania zamówień ma obowiązek dostarczenia treści prawdziwych. Zamówienia zawierające informacje fałszywe nie będą realizowane. „ZAKUSKI.PL” nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.

11. Miejsce i termin dostawy towarów określony jest przez Klienta według indywidualnych preferencji, z uwzględnieniem ograniczeń terytorialnych i dostępnych terminów dostaw. W cenie zamówienia ujęta jest opłata za dowóz. Przesyłki dostarcza Poczta Polska.

12. Klient sam wybiera formę płatności za zamówiony towar, o ile jest ona dostępna w formularzu zamówienia.

13. Asortyment towarów znajdujący się na stronie Manufaktury Zdrowego Podjadania jest ofertą firmy. Klient „ZAKUSKI.PL” tą ofertę przyjmuje.

14.Jeżeli Klient płaci za pomocą karty kredytowej przez terminal internetowy lub przez przelew bankowy, produkty zostaną wysłane w tym samym lub następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia ze strony banku.

15. W przypadku zamówienia niedostępnego produktu, termin oczekiwania na wybrany produkt wynosi przeciętnie 3-4 dni robocze. „ZAKUSKI.PL” zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia w przypadku gdy produkt jest niedostępny lub niemożliwy do ściągnięcia.

16. W przypadku stwierdzenia przez klienta braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy przesłać na adres firmy „ZAKUSKI.PL”.

17. Klienci „ZAKUSKI.PL” mają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania dostawy. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby sklepu wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy oraz numerem konta, na które ma być dokonana ewentualna refundacja.

18. Jeżeli towar żywnościowy jest niezgodny z umową Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w ciągu 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy odesłać reklamowany produkt pod adres siedziby „ZAKUSKI.PL” wraz z dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłek reklamowanych bądź zwracanych produktów ponosi Kupujący. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i powiadomić o tym dostawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

19. Formularz odstąpienia od umowy:

Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna – sprzedaży zawartej dnia………………. w ………., między:

„Zakuski.pl”

a

Imię i nazwisko, Adres, kod, miejscowość, nazwa towaru, nr telefonu, nr konta bankowego.

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a o wyniku jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie, na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Ewentualne reklamacje proszę kierować na adres siedziby firmy. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. „ZAKUSKI.PL” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

21. W razie niezrealizowania zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta „ZAKUSKI.PL” dokona pełnego zwrotu należnej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

22. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, Zamawiający może je anulować jedynie, jeżeli czas pozostały do jego realizacji jest dłuższy niż 24h.

23. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.